Vi har mange års erfaring med gennemførelse af skelforretninger

Skelforretning

Ifølge udstykningsloven kan der ikke anlægges en retssag om skel, før en landinspektør har afholdt en skelforretning.

Hvis der er opstået uenighed mellem to parter om skellets beliggenhed, kan spørgsmålet kun afklares ved afholdelse af en skelforretning. En skelforretning kan alene afholdes af en praktiserende landinspektør med beskikkelse.

Inden en skelforretning igangsættes, er det vigtigt at få afklaret, om der reelt er strid om skellets placering – eller om forholdet kan løses på stedet ved en ejendomsberigtigelse eller blot en almindelig skelafmærkning af det bestående skel i henhold til de registrerede måloplysninger.

Kontakt os vedr. rådgivning om skelforretning
8000@aalsp.dk   |   86 13 29 22

Hvis der er en reel strid om et skel, kan en skelforretning rekvireres af enhver, der har en retlig interesse i at få den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse fastslået.

Landinspektøren indkalder herefter parterne (ejere, eventuelle repræsentanter, naboer eller deres eventuelle repræsentanter). Indkaldelsen modtages minimum 14 dage inden skelforretning afholdes.

Landinspektøren kan indkalde andre personer, hvis det vurderes, at andre har oplysninger af betydning for sagen. Det kan eksempelvis være en tidligere ejer. Der er også mulighed for at anmode om, at hegnssynet deltager i skelforretningen. Der er derudover mulighed for at lade en rådgiver (advokat eller anden landinspektør) møde til skelforretningen.

Landinspektørens afsætning af skellet er bindende for parterne, når de skriftligt har godkendt afsætningen.

Den der anmoder en landinspektør om at afholde en skelforretning hæfter i første omgang for de udgifter, der er forbundet med sagen. Herefter kan hegnssynet efter anmodning fra en af parterne fordele udgifterne. Hegnssynet kan således bestemme, at udgifterne skal fordeles mellem parterne på baggrund af sagens forløb og udfald.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til en mulig skelforretning, eller hvis du er i tvivl om beliggenheden af skellet mellem to ejendomme: 86 13 29 22.

Lovgivningen:
Bekendtgørelse om skelforretninger (BEK nr 385 af 09/04/2019).

Vejledning om skelforretninger (BEK nr 385 af 09/04/2019).

Vores erfarne landinspektører er klar til at rådgive dig vedr. en eventuel skelforretning

Read