Mindet 6
Mindet 6 - Aarhus C (Visualisering C.F. Møller Architects)
30.05.2024
Mindet 6 – Aarhus C

Tæt ved det gamle kornlager ved Mindet og Sydhavnsgade i Aarhus C opføres for øjeblikket et højhus, som bliver et vartegn i Aarhus. Tårnet på Mindet 6 bliver med sine 143 meter et af landets højeste kontorbyggerier, hvor op mod 2.000 mennesker vil få sin daglige gang, når huset står færdigt.

AAKJAER Landinspektører har hjulpet bygherre med opmålinger og laserscanning til projektering, fastlæggelse af skelforhold og matrikulære ændringer af de eksisterende skel, arealberegninger, etablering og hovedfikspunktnet samt løbende monitoreringsmålinger under byggefasen. Vi har ligeledes varetaget løbende afsætninger i den eksisterende bygning, som Tårnet bygges sammen med. Byggeriet opføres under lokalplan 1147, der blev vedtaget i Aarhus Byråd i juni 2021. Byggeriet skal efter planen stå færdigt og klar til brug i 2027.

Gammelhavn
Gammelhavn - Vejle
23.01.2024
Gammelhavn – Vejle centrums nye bydel

I området omkring den tidligere posthusgrund er opførelsen af Vejles nye bykvarter Gammelhavn godt i gang. Projektet vil, når det står færdigt, komme til at huse mere end 800 boliger, detailbutikker, showrooms og liberale erhverv samt en stor grøn offentlig bypark. Bygningskomplekset opføres som klassisk karrebe-byggelse tilsat moderne arkitektur og er tegnet af Henning Larsen Architects og Sweco Architects.

AAKJAER Landinspektører bistår i tæt samarbejde med JCN Bolig opførelsen af byggeriet, og foretager således løbende afsætninger til bl.a. montage af betonelementer, detailafsætninger af bygningens koter, kontrolmålinger af det opførte byggeri og meget andet. 1. etape af byggeriet forventes at stå færdig i 2025 og 2. etape i 2027.

The Next Level
ARoS - The Next Level
12.09.2023
ARoS – The Next Level

The Next Level ved ARoS i Aarhus Centrum er nu så langt, at den del af Domen, der bliver synlig over terræn, er ved at tage form. De 20 meter lange fiberglas “skaller” samles med meget høj præcision netop nu af de dygtige folk fra Per Aarsleff A/S. AAKJAER Landinspektører har igennem hele byggeperioden foretaget præcisionsopmålinger og -afsætninger, monitering af fikspunkter, datakonverteringer, gennemført de nødvendige matrikulære ændringer af skellene omkring kunstværket samt de indledende servitutundersøgelser og meget mere i forbindelse med projektets realisering. Vi ser meget frem til at opleve James Turrell’s fantastiske Skyspace både over og under jorden, når det står færdigopført i 2025. Det er en stor ære og fornøjelse at bidrage med vores ekspertise til projektet.

Søndergade
Søndergade 5-11, Aarhus C
30.06.2023
Søndergade 5-11, Aarhus C

Byggeri i den inderste bykerne i Aarhus C kræver høj faglighed og brug af alle landinspektørfaglige discipliner undervejs. Vi er stolte over at have hjulpet Søstrene Grene, Balling Ejendomme og Enemærke & Petersen siden 2021 med opførelsen af 4 bygninger på i alt 2.500 m2 på Søndergade 5-11. Vores dygtige landinspektører og kort- & landmålingsteknikere har bidraget med fastlæggelse af de gamle skel omkring grundene, opmålinger af eksisterende forhold, løbende monitoreringsmålinger og analyser af deformation, afsætning af byggeriernes modullinjer, etagearealberegning og matrikulære ændringer mv. Når pladsen er trang, kræves der hurtig udrykning af landmåleren til uforudsete opgaver. Det hele er foregået i en god og tæt dialog med projektlederne undervejs.

Teglgaarden
Teglgården er på vej i Aarhus C (Trælasten ved Ringgaden).
31.03.2023
Trælasten , Aarhus C

Teglgården på Trælasten i Aarhus C står snart færdigopført og rummer 37 ejerlejligheder samt en række lejeboliger og erhvervslejemål. Indflytningen sker ultimo 2023, og AAKJAER Landinspektører har været aktive igennem hele byggeprocessen! Vi har blandt andet løst omfattende opmålings- og afsætningsopgaver, levering af drone-fotos, arealberegninger, udstykning og opdeling af bebyggelsen i ejerlejligheder. Læs mere på https://traelastenaarhus.dk.

p-hus
Sydhavnskvarterets nye p-hus.
27.01.2023
P-hus Sydhavnskvarteret

Sydhavnskvarteret i Aarhus får et nyt parkeringshus tegnet af Nordland Arkitekter. AAKJAER Landinspektører har foretaget de indledende opmålinger – herunder laserscanning af banesporet, som huset skal bygges hen over. Der etableres indkørsel for biler fra Sydhavnsgade, og huset bliver bygget med direkte forbindelse til Kulkransporet, hvorfra man kan komme videre til Aarhus Hovedbanegård. Hvis man kommer fra banegården og bevæger sig mod Sydhavnen, skaber Kulhuset med sin indretning af tagetagerne som grønne byrum en ny mulighed for at bevæge sig via taget hen over skinnerne på Havnesporet, så der skabes en ny forbindelse mellem Sydhavnskvarteret og havnen. Det bliver spændende at opleve det færdige projekt!

Katrinebjerg
Højdemodel vist med farvegraduering. Udfærdiget vha. overflyvning med drone.
07.11.2022
Opmålinger på Katrinebjerg

AAKJAER Landinspektører har udført landinspektøropgaver i forbindelse med virkeliggørelsen af lokalplan 1117 (Boliger og erhverv ved Katrinebjergvej og Helsingforsgade i Aarhus N).

Arbejderne har blandt andet omfattet detailopmålinger med GPS og totalstation, fastlæggelse af skel, servitutundersøgelse og udfærdigelse af et digitalt projekteringsgrundlag. Herudover har vi udfærdiget udstykningsplan, etagearealberegning for den fremtidige bebyggelse og volumenberegning mellem opmålt terræn og fremtidigt udgravnings-niveau. Et spændende byomdannelsesprojekt, hvor landinspektørens tilstedeværelse fra start er af afgørende betydning for at sikre en korrekt projektering og afklaring vedr. de gamle skelforhold.

Klostergade
Laserscanning, ortofoto og præcis højdemodel
01.09.2022
Laserscanning af den gamle bykerne ved Klostergade

AAKJAER Landinspektører har gennemført en omfattende laserscanning af en større bebyggelse i Aarhus C til brug for projektering af kommende renoverings- og ombygningsarbejder. Vi har samtidig foretaget en foto-overflyvning af bebyggelsen med drone. De digitale billeder har dannet grundlag for en meget præcis højdemodel og et “true” ortofoto med en opløsning på under 2 cm (en pixel svarer til 2 cm på jorden). I et såkaldt true ortofoto “vælter” bygningerne ikke som følge af højdeforskydninger. Det giver et mere retvisende målfast foto sammenlignet med tilsvarende fotos fra de landsdækkende datasamlinger, hvor opløsningen typisk ligger på beskedne 12-15 cm pr. pixel.

AAKJAER/COWI
Rammeaftale vundet for Aarhus Kommune
08.07.2022
AAKJAER/COWI vinder rammeaftale for Aarhus Kommune

AAKJAER Landinspektører og COWI er netop blevet valgt som Aarhus Kommunes foretrukne leverandør til løsning af landinspektøropgaver for de næste to år. AAKJAER Landinspektører og COWI har siden 2018 arbejdet sammen om at løse landinspektøropgaver for Aarhus Kommune. Opgaverne har blandt andet omfattet landmålingsopgaver og matrikulært arbejde i forbindelse med vejanlæg, byudvikling, nye lokalplaner samt ekspropriation og aftaler til vejanlæg. Vi er stolte og beærede over, at Aarhus Kommune har valgt at give det gode samarbejde mellem AAKJAER og COWI den bedst tænkelige bedømmelse, idet AAKJAER/COWI’s tilbud blev bedømt som det mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet.”

Aarhus er i rivende udvikling, og hos AAKJAER/COWI glæder vi os meget til at understøtte denne udvikling med vores ekspertise inden for alle emner af landinspektørfaget.

Sydhavnskvarteret
Sydhavnskvarteret - Byggefelt 2
09.04.2022
Sydhavnskvarteret

Fundamentet til det 110 meter høje erhvervsbyggeri i Sydhavnskvarteret er godt på vej. Den 1,8 m tykke bundplade støbes inden længe. AAKJAER Landinspektører udfører opmålinger og præcisionsafsætninger, monitorering af banebroen og meget mere for A. Enggaard undervejs på det spændende projekt i Aarhus C.

Europaplads6
Europaplads 6
14.01.2022
Europaplads 6 – Aarhus C

AAKJAER Landinspektører foretager kontrolopmålinger, afsætninger og øvrige rådgivningsydelser på Europaplads 6 i Aarhus C, hvor et imponerende funderingsarbejde er blevet udført af Per Aarsleff og Raundahl og Moesby. Sekantpæle og spunsvægge skaber fundamentet for en ny erhvervsbebyggelse i 9 etager.

Tivoli Friheden
Tivoli Friheden - Ny scenebygning
17.12.2021
Ny scenebygning, Tivoli Friheden

AAKJAER Landinspektører er godt i gang med præcisionsafsætning for de udførende entreprenører, der for øjeblikket opfører en helt ny scenebygning, der skal stå klar til maj 2022. Foruden scenen kommer den nye bygning til at huse to nye restauranter, der vil have udkig over Svanesøen. Takket være vores dygtige landmålere følges tidsplanen nøje, og monteringen af 1. sal er netop påbegyndt her i december. Når scenebygningen står klar, vil der være plads til op mod 17.000 samtidige gæster.

26.10.2021
Giber Ringvej
Giber Ringvej (Bering-Beder landevejen) skærer sig nu for alvor igennem landskabet syd for Aarhus.  Vi har igen været på vingerne for Aarhus Kommune og optaget og georefereret næsten 500 billeder og nogle videoklips. Vores effektive workflow fra optagelse til et færdigt online og interaktivt kort bevirker, at vi kan levere de mange optagelser hurtigt efter hver drone-flyvning til stor glæde for vores kunder.
Mads og Mikkel
Mikkel Knudsen og Mads Westergaard
02.07.2021
Flere stærke kompetencer i AAKJAER Landinspektører

I denne uge afsluttede Mikkel Knudsen og Mads Westergaard deres afgangsprojekt på landinspektøruddannelsen med et flot resultat for deres projekt med titlen “Deep Learning in Land surveying”. Mads og Mikkel har i dette projekt undersøgt mulighederne for automatisk identifikation af uønskede punkter i en punktsky tilvejebragt ved laserscanning. Ofte er det største tidsforbrug i forbindelse med laserscanning efterbehandling af data og navnlig at identificere og slette misvisende og “støjende” punkter fra modellen. Den udviklede metode skal reducere tidsforbruget på efterbearbejdningen og øge kvaliteten af data og dermed bibringe vore kunder bedre data til en billigere pris.

Mikkel og Mads starter begge i AAKJAER Landinspektører i begyndelsen af august efter en velfortjent sommerferie.

Samtidig har vi ansat landinspektør Mads Stenfeldt Møller, der efter et år i landinspektørpraksis på Sjælland og to år i afdelingen for Areal og Rettigheder ved COWI har valgt fortsætte sin karriere i AAKJAER Landinspektører. Mads startede i sit nye job i maj.

Trælasten - Aarhus
Dronefoto: AAKJAER Landinspektører
30.05.2021
Trælasten – Aarhus

Langs Vestre Ringgade, Silkeborgvej og Aarhus å ligger en ca. 36.000 m² stor grund, der hidtil har huset to store byggemarkeder. I de kommende år bliver området transformeret til cirka 70.000 m² blandet bolig og erhverv. I gadeplan kommer der små butikker, værksteder, caféer og fælles kontorer. AAKJAER Landinspektører foretager opmålinger, rådgivning om ejendomsdannelsen, afsætningsopgaver og løbende dokumenterende drone-fotografering af området. Nedrivningsarbejdet er pt. godt i gang.

Malling Syd
Udstykning i Malling Syd
26.03.2021
Udstykning for Aarhus Kommune i Malling Syd

AAKJAER Landinspektører udstykker for øjeblikket et større antal boligparceller for Aarhus Kommune i Malling Syd. Udstykningen er i tråd med kommunens langsigtede planer om at tilbyde flere  af de meget efterspurgte parcelhusgrunde til kommunens borgere, så fraflytningen til omegnskommunerne kan undgås. Udstykningen foretages i etaper, og de første 37 parceller er allerede udstykket og solgt.

AUH Forum
AUH Forum
11.01.2021
AUH Forum

AUH Forum på vej mod toppen på en frostklar vinterdag. AAKJAER Landinspektører har forestået alle indledende opmålinger og tilvejebringelse af fikspunktgrundlag, hovedafsætning med videre. Vartegnet Forum kommer til at rumme patienthotel og en række andre funktioner og forbinder bebyggelsens nord- og syd-spor.

02.11.2020
Dronevideo af Bering Beder Vejen

AAKJAER Landinspektører foretager med faste intervaller overflyvninger af Bering Beder vejprojektet syd for Aarhus. Seneste overflyvning blev foretaget ultimo oktober 2020. Videoer og billeder taget fra luften giver et godt overblik over projektets udvikling. Produktet kan både anvendes internt i projektstyrings- og tilsynssammenhænge, men har også en høj formidlingsværdi. Opløsningen er så høj, at selv mindre brønde og øvrige tekniske installationer tydeligt ses i billederne.

Ønskes yderligere informationer, er I velkomne til at kontakte Henrik Vad Jensen på mail hvj@aalsp.dk eller på tlf. 8613 2922.

setup_monitering
Moniteringssetup
08.10.2020
Automatisk monitering af deformationer

Ved større anlæg og byggerier i tæt bebyggede områder konstateres ofte deformationer af selve byggeriet eller nærliggende bygninger i større eller mindre grad. Størrelsen af disse deformationer er relevante at have kendskab til, fordi det har stor betydning for det aktuelle byggeri og for nabobygningernes tilstand.

AAKJAER Landinspektører tilbyder automatisk monitering af deformationer på anlæg og bygninger, du kan læse mere herom på siden: Monitering.

Ejerlejlighed
Ny ejerlejlighedslov pr. 1. juli 2020
09.06.2020
Ny ejerlejlighedslov

Folketinget har netop vedtaget den længe ventede nye lov om ejerlejligheder, der træder i kraft den 1. juli 2020.

Loven indeholder en række nye muligheder for opdeling af gamle ejendomme i ejerlejligheder, herunder blandt andet:

  • Opdeling af bygninger med blandet bolig og erhverv (maksimalt 2 boliger)
  • Opdeling af bygninger opført på ejendomme, hvor kun nogle af bygningerne kan opdeles
  • Lempelse af kravene i forbindelse med opdeling efter “80/20-reglen”
  • Bortfald af de hidtidige kvalitetskrav, herunder minimumskrav til størrelse af lejlighed, badeværelse og køkken

Kontakt gerne landinspektør Jens Enevold Eriksen, hvis du har spørgsmål til de nye muligheder for opdeling af ejendomme i ejerlejligheder: 8613 2922.

Kildebjerg Ry
"Balancen" - Kildebjerg Ry
27.03.2020
Balance i Kildebjerg Ry

AAKJAER Landinspektører bistår for øjeblikket LPH Byg med opførelsen af omkring 100 bæredygtige fælleskabsboliger for ”50+ familier” i PensionDanmark og RealDanias byggeprojekt ”Balancen” i Kildebjerg Ry. Projektet opføres som et bæredygtigt byggeri og imødekommer den stigende efterspørgsel efter boliger målrettet 50+ segmentet, hvor fællesskab, bæredygtighed, let adgang til naturoplevelser og golfbane er i fokus.

AAKJAER landinspektører har været med fra start, og vi har således gennemført ejendomsdannelsen og tilvejebragt det samlede projekteringsgrundlag. Netop nu hjælper vi i realiseringsfasen, hvor byggeriet og den tilhørende tekniske infrastruktur afsættes for hovedentreprenøren. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2021.

Boliger ved Bassin 7
Boliger ved Bassin 7, Aarhus Ø
20.02.2020
Boliger ved Bassin 7, Aarhus Ø

Opførelsen af et nyt boligprojekt på Aarhus Ø med ca. 23.000 m² etageareal er godt i gang.

AAKJAER Landinspektører har etableret hovedfikspunktnettet, der sikrer, at den omfattende bebyggelse kan placeres korrekt som projekteret. Vi forestår for øjeblikket de løbende opmålinger og afsætninger for totalentreprenøren Kaj Ove Madsen. Byggeriet består af to karrébebyggelser i op til ni etager tegnet af Sleth Arkitekter samt et tårn tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). Byggeriet skal stå færdigt i sommeren 2022.

Søtorvet
Søtorvet, Silkeborg
14.02.2020
Søtorvet, Silkeborg

AAKJAER Landinspektører er aktive i Silkeborg, hvor vi bistår elementmontøren med afsætning af 8 punkthuse, der vil rejse sig frem mod sommeren 2020. Punkthusene varierer i højden fra fem etager ned mod bymidten og op til otte etager mod Langsøen.

Søtorvet har en central placering i Silkeborg beliggende mellem Silkeborg Langsø, midtbyen, Papirfabrikken og Havnen og vil komme til at rumme ca. 280 boliger.

Skovvejen 1, Aarhus C
Skovvejen 1, Aarhus C
22.11.2019
Laserscanning, Skovvejen 1, Aarhus C

Vi har netop gennemført en komplet laserscanning af den flotte hjørneejendom i krydset mellem Skovvejen og Østbanetorvet til brug for projektering af en større ombygning. Den samlede punktsky er tilvejebragt ved scanning både udvendigt og indvendigt. Punktsky med XYZ koordinater med en nøjagtighed på 2-3 mm samt snit igennem etagerne er leveret til arkitekten. Se ‘fly through’ gennem punktskyen via dette link.

Læs mere om laserscanning via dette link og kontakt os for yderligere oplysninger om gennemførelsen af laserscanningsopgaver med den nyeste teknologi på markedet.

Laserscanning
Mindet 6, Aarhus C. Foto af punktskyen, der består af omkring 8.000 millioner punkter.
16.10.2019
Laserscanning, Mindet 6, Aarhus C

Med vores nye laserscanner fra Leica har vi foretaget en komplet 3D scanning af erhvervsbygningen Mindet 6 i Aarhus. Den samlede punktsky er tilvejebragt fra mere end 200 opstillinger med scanneren både udvendigt og indvendigt på alle etager i bygningen, så alle detaljer er blevet registreret (X, Y, Z) med mm præcision. Punktskyen skal benyttes til videre projektering forud for en større bebyggelse på ejendommen. Se ‘fly through’ gennem punktskyen via dette link.

Læs mere om laserscanning via dette link og kontakt os for yderligere oplysninger om gennemførelsen af laserscanningsopgaver med den nyeste teknologi på markedet.

Nabolaget, etape II
Nabolaget, etape II - Katrinebjerg (drone-foto: AAKJAER Landinspektører)
28.08.2019
Katrinebjerg vokser

Katrinebjerg vokser i højden – vores dronepilot Johan Larsen tog dette billede i dag, da han fløj over Nabolaget, hvor vi for øjeblikket foretager afsætningerne af 4 nye punkthuse, der kommer til at rumme 118 boliger og P-kælder. Punkthusene aftrappes i højden ned mod det omkringliggende villakvarter.

SMUKFEST 2019
Landinspektør Jens-Erik S. Svensson (i midten) og resten af Smukfestholdet.
26.07.2019
Afsætning på Skanderborg Festival

Igen i år har AAKJAER Landinspektører og 4 landinspektørstuderende taget nogle dage ud af sommerferien for at afsætte alle “skel” omkring teltpladserne forud for dette års Skanderborg Festival. 2.500 punkter er blevet afsat på rekordtid. Festivalgæsterne og de studerende kan nu se frem til dette års Smukfest, der starter den 7. august – vel vidende at alle brandveje og ejendomsgrænser omkring de forskellige boligtyper er placeret korrekt.

Bering-Beder vejen
Bering-Beder vejen (visualisering af vejens skæring med Oddervej syd for Beder)
02.07.2019
Bering-Beder vejen

AAKJAER Landinspektører har foretaget afsætning af mere end 1400 flag forud for den gennemførte åstedsforretning, der netop er blevet afholdt i forbindelse med ekspropriationen til det 12 km lange vejanlæg syd for Aarhus.

Under åstedsforretningen har de berørte lodsejere mulighed for at komme med forslag til justeringer af arealerne, som Aarhus kommune overtager. Kommunen gennemgår nu alle ønsker og forslag til justeringer, hvorefter det samlede projekt for Bering-Beder vejen bliver sendt til endelig godkendelse i Byrådet.

Åbyen
Åbyen - april 2019
30.04.2019
Åbyen – etape II

Byggeriet i Åbyen – etape II – er i fuld gang. AAKJAER Landinspektører bidrager med den samlede ejendomsdannelse i lokalplanområdet, løbende afsætninger for de tilknyttede entreprenører, jordmængdeberegninger, drone-billeder og meget andet. Lokalplanens formål er blandt andet at muliggøre en omdannelse af det nuværende erhvervsområde
til en del af det nye brokvarter, der strækker sig fra Godsbanen til Åby Skole.

AUH - Forum
AUH - Forum (illustration: Link Arkitektur).
13.02.2019
AUH – Forum

AAKJAER Landinspektører har netop foretaget de indledende opmålinger og etablering af fikspunkter til projektering af Aarhus Universitetshospitals kommende vartegn (Forum), der med sine 14 etager kommer til at rumme patienthotel og en række andre funktioner for patienter og pårørende ved AUH. Forum kommer til at binde hospitalets nordlige og sydlige spor sammen via to forbindelsesgange. Opførelsen af byggeriet igangsættes i løbet af efteråret 2019.

Ovenvande
Ovenvande - Skanderborg. Foto: Copyright Pilgrim.
26.11.2018
Ovenvande – Skanderborg

Midt i byen – lige ved søen: Pilgrims gamle erhvervsejendomme omdannes i øjeblikket til eksklusive lejligheder i tæt nærhed til både Skanderborg bymidte og Lillesø.

AAKJAER Landinspektører varetager hele processen vedr. ejendomsdannelsen fra erhvervsområde til færdige lejligheder og bistår samtidig de udførende entreprenører med opmålings- og afsætningsarbejderne under opførelsen. Når byggeriet står færdigt vil det omfatte mere end 100 lejligheder.

Saltholmsgade
De første fundamenter er netop støbt ved Saltholmsgade og Hjortensgade, hvor der er 160 boliger under opførelse. (Drone-foto: AAKJAER Landinspektører).
05.11.2018
Nyt Øgadekvarter

Opførelsen af et helt nyt Øgadekvarter tæt ved Botanisk Have er i fuld gang, hvor de første fundamenter netop er blevet støbt. Bebyggelsen er en videreførelse af de klassiske århusianske bygader med teglstensbyggeri og chausséstens belagte gader. Området vil komme til at indeholde både byhuse og etageboliger med et samlet etageareal på ca. 12.000 m².

Opførelsen af byggeriet sker efter AAKJAER Landinspektørers opmålinger og afsætninger.

Skovby Nygaard
Skovby Nygaard (Foto: Copyright dinBOLI.).
15.10.2018
Skovby Nygaard – Ellens Høj

Byudviklingsområdet Skovby Nyggard binder Skovby og Galten sammen. Når området er fuldt udviklet, vil det bestå af mere end 500 boliger.

AAKJAER Landinspektører er rådgiver og landinspektør for ejendomsudvikleren. Vi varetager i den forbindelse hele ejendomsdannelsesprocessen fra bar mark til færdigudviklet boligområde, hvor vi blandt andet bistår med opmåling til projekteringsgrundlag, afsætninger af veje, anlæg og boliger samt alle matrikulære ændringer. I øjeblikket udvikles delområdet Ellens Høj¸ hvor der opføres 74 nøglefærdige huse.

gellerup_blok_b4
"Den Gyldne Port" til Gellerup begynder nu at ligne en port. Stålrammen passede perfekt med bolthullerne, der var etableret efter AAKJAER Landinspektøres afsætninger, da den blev løftet på plads den 5. juli.
05.07.2018
Præcisionsopmålinger i Gellerup

AAKJAER Landinspektører har foretaget alle forberedende opmålinger og afsætninger forud for monteringen af en 90 tons tung stålramme i “hullet” mellem opgang 42 og 46 på Gudrunsvej i Gellerup.

Stålrammen er fæstnet på gavlene og i jorden. Det har krævet mange forberedelser, herunder omfattende opmålinger og afsætninger med høj præcision. Alt gik perfekt ved monteringen, og hele konstruktionen passede på sidste mm med de etablerede bolthuller i gavlene.

Det etableres 9 lejligheder i “hullet” på 6., 7. og 8. etage.

Se video optaget af TV2 Østjylland ved det tunge løft her.

Trianglen
Trianglen ved Søren Frichs Vej. Illustration: Arkitema Architects.
18.06.2018
Trianglen

Området mellem Søren Frichs Vej og Godsbanen er under forvandling med en ny bebyggelse bestående af i alt ca. 360 lejligheder i 3 til 7 etager.

AAKJAER Landinspektører har bidraget med de omfattende opmålings- og afsætningsarbejder og forestår også opdelingen af bebyggelsen i ejerlejligheder.

Trianglen er en del af det kommende brokvarter, der strækker sig fra Åbyhøj til Godsbanen langs med Søren Frichs Vej.

Rammeaftale med Aarhus Kommune
Sektionsleder Mads Sanddal Jeppesen, COWI og partner Peter Hastrup Jensen, AAKJAER Landinspektører
16.03.2018
Rammeaftale med Aarhus Kommune

AAKJAER Landinspektører og COWI har sammen vundet en to-årig generel rammeaftale om udførelsen af landinspektørydelser for Aarhus Kommune. Samtidig med rammeaftalen har AAKJAER og COWI også vundet opgaven med at levere alle landinspektørydelser til den ny ringvejsforbindelse mellem Bering og Beder, syd for Aarhus, der skal stå klar i 2022.

Vi er stolte over at vinde rammeaftalen og samtidig blive udvalgt til at hjælpe Aarhus Kommune med at etablere Bering-Beder vejen. Vores firmaer supplerer hinanden godt inden for arealerhvervelse, opmåling og matrikulære forhold. Begge firmaer har et mangeårigt virke i Aarhus, og vi er meget glade for at kunne bygge videre på vores mange gode relationer med Aarhus Kommune.

Risskov Brynet – Drone
Drone-foto optaget over den nye bydel - Risskov Brynet i Aarhus
20.10.2017
Vi anvender den nyeste drone-teknologi

Med dronen kan vi fotografere fra luften og skabe et hurtigt overblik og dokumentation af f.eks. fremskridtet på en byggeplads, en større udstykning, tekniske anlæg eller installationer.

Læs mere her.

nye
NYE - Ny bydel ved Elev (Visualisering: Tækker Group)
09.07.2017
NYE – Ny bydel ved Elev

Vi arbejder netop nu med udstykning, udarbejdelse af servitutter, teknisk opmåling og afsætning i forbindelse med opførelsen af de første boliger i en helt ny bydel nord for Aarhus (NYE).

NYE udbygges som en del af Aarhus Kommunes samlede strategi for byvækst. Byggeriet af de første boliger i etape 1 igangsættes i august måned. Læs mere om projektet her.

aarhus_teater
Laserscanning af Aarhus Teater
02.04.2017
Laserscanning af Aarhus Teater

Vi har netop afsluttet en omfattende 3D laserscanning af Aarhus Teater. Resultatet er en omfattende punktsky, der kan anvendes af de rådgivende arkitekter og ingeniører i forbindelse med detailprojektering af den forestående ombygning.

letbane
Aarhus Letbane
16.01.2017
2 års arbejde med Aarhus Letbane

AAKJAER Landinspektører har nu i 2 år assisteret GCF med placering af skinnerne og kørestrømsmasterne til Aarhus Letbane. Vi har høstet meget erfaring igennem dette arbejde, som vi kan bruge i forbindelse med større strækningsanlæg fremover.

Read